Формуляр за насочване на лице без гражданство към правна помощ

Декларирам, че предоставените за целите на настоящото насочване за правна помощ данни са предоставени доброволно и съм запознат и се съгласявам, че Фондация за достъп до права – ФАР и Върховният комисариат за бежанците на ООН ще ги обработват за целите на изпълнение на предмета на поисканото от мен правно съдействие и помощ, в съответствие с действащото законодателство.